Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

SOLÁRNÍ Panely Solární PANELY .CZ


Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Solární Panely.CZ, s.r.o. platné pro internetové stránky www.solarni-panely.cz platné od 01.12.2009

I. Úvodní ustanovení
Provozovatelem webových stránek www.solarni-panely.cz je společnost Solární Panely.CZ, s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 29191858. Poštovní adresou: Lidická 700/19, 602 00 Brno, e-mail info@solarni-panely.cz. Dále jen jako „prodávající“.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Název a popis zboží včetně ceny je na stránkách internetového katalogu uveden pod jednotlivými odkazy nazvanými podle kategorií zboží, včetně ilustračního náhledu na jednotlivé produkty. Ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak včetně DPH, a to v korunách českých. Některé ceny - zejména u některých solárních panelů - jsou uvedeny jako nulové, což znamená, že jsou na dotaz a pro informace k ceně zboží je nutné kontaktovat prodávajícího. Objednání zboží lze pouze zasláním objednávky na e-mail info@solarni-panely.cz. Po potvrzení objednávky Prodávajícím bude Zákazníkovi zaslaná aktuální cena za zboží s případnými slevami, které je možné při větších odběrech dostat a také s naceněnou dopravou, dodací lhůtou zboží (doprava se vypočítává ukaždé objednávky individuálně na základě hmotnosti a rozměrů objednaného zboží). Kupní smlouva je považována za uzavřenou až poté co zákazník potvrdí prodávajícímu prostřednictvím e-mailu cenu zboží, dodací lhůty, cenu a způsobu dopravy.

2. Pokud si zákazník objedná také další služby ( například montáž, doprava, umístění ), které je třeba prodávajícím nacenit s ohledem na konkrétní požadavky a objednané zboží, je po obdržení objednávky kalkulace ceny zaslána prodávajícím zákazníkovi na jeho uvedenou e-mailovou adresu. V takovém případě je objednávka zákazníka považována za podklad pro zpracování návrhu kupní smlouvy prodávajícím, kalkulace ceny zboží a služeb zaslaná prodávajícím zákazníkovi po obdržení objednávky je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je uzavřena poté, co je kalkulace ceny zboží a služeb potvrzena ze strany zákazníka.

3. Odesláním objednávky dává zákazník prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů – podrobnosti v článku VIII. těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k potvrzení jím zaslané objednávky případným dalším způsobem ( například telefonicky či písemně ), pokud zákazník objednávku takto vyžádaným způsobem nepotvrdí, nebude na ni prodávajícím dále reagováno.

III. Dodání zboží zákazníkovi

Zboží bude dodáno prodávajícím, přepravcem nebo poštou na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zboží je možné po předchozí domluvě i vyzvednout osobně na domluveném výdejním místě. Zboží bude dodáno ve lhůtě, která bude uvedena v informačním e-mailu od prodávajícího, pokud není u některých výrobků uvedena jiná zvláštní lhůta, popřípadě prodávající po obdržení objednávky zákazníka kontaktuje a sjedná s ním náhradní dodací lhůtu. Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí zboží. Zákazník je při převzetí zboží povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a zboží samotného a v případě závad tyto oznámit přepravci.

IV. Cena zboží

1. Zákazník prodávajícímu uhradí za objednané zboží cenu uvedenou na internetových stránkách www.solarni-panely.cz u předmětného zboží ke dni zaslání objednávky prodávajícímu. Za montáž, dopravu nebo umístění zákazník prodávajícímu uhradí cenu sjednanou potvrzením kalkulace ( článek II., odstavec 2. těchto obchodních podmínek ) po doručení objednávky prodávajícímu. Zákazník může hradit objednané zboží pouze na základě zálohové faktury, kterou mu zašle prodávající na e-mail uvedený v objednávce.

2. Od 1.10.2016 přijímáme platby za objednané zboží pouze převodem na účet. Není tedy možné zasílat zboží na dobírku nebo jej hradit v hotovosti při předání. Při požadavku prodávajícího na zaplacení kupní ceny za zboží a ceny za montáž, dopravu nebo umístění zálohově, vyzve k platbě zálohy prodávající zákazníka po uzavření kupní smlouvy zálohovou fakturou s uvedením výše ceny, způsobu její platby, lhůty pro platbu, případně s uvedením identifikačního symbolu platby. V realizaci objednávky zákazníka bude prodávající v případě požadavku zálohové platby pokračovat až v okamžiku připsání finanční částky uvedené v zálohové faktuře na účet prodávajícího.

V. Záruka

Prodávající poskytuje všem zákazníkům – spotřebitelům záruční dobu na prodávané zboží v délce trvání 24 měsíců. Zákazníkem - spotřebitelem se pro potřeby těchto obchodních podmínek rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami; a to ve smyslu příslušných ustanovení z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem – spotřebitelem. Případné nároky z vad může zákazník uplatnit v souladu s podmínkami uvedenými v článku VI. těchto obchodních podmínek.

VI. Reklamační řád

1. Zákazník je povinen před potvrzením dodacího listu zboží zkontrolovat vnější kontrolou neporušenosti obalu zásilky. Pokud je obal zásilky porušen, uvede tuto skutečnost do přepravního listu. Pokud se poškození obalu jeví jako vážné a je předpoklad, že bude poškozeno i zboží, zákazník zásilku odmítne převzít. V opačném případě není zákazník oprávněn zboží u prodávajícího reklamovat.

2. Zjevné vady na zboží je zákazník povinen ohlásit prodávajícímu ihned po rozbalení zásilky. Na později reklamované zjevné vady nebude brán prodávajícím zřetel.

3. V případě, že zboží bude vykazovat v záruční době vady, je zákazník povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu, a to písemně. V reklamaci uvede den přijetí zásilky, druh zboží, číslo daňového dokladu a popis vady. Dále uvede i návrh na způsob vyřešení reklamace.

4. Prodávající bude na oznámení reklamace reagovat do 5 dnů, pokud nebude nutné existenci vady odborně posoudit. Zákazníkovi zašle vyjádření, které bude obsahovat vyjádření o oprávněnosti reklamace, případně způsob odstranění vady a termín, do kdy bude vada odstraněna. Vada bude prodávajícím odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30- ti dnů. Odstranění vady v rámci reklamace je bezplatné.

5. Prodávající zvolí pro uznané reklamace zpravidla tento postup, pokud lze vadu odstranit:

  • opravu zboží
  • v případě vážnější vady výměnu vadného dílu
  • pokud pro opakovanou vadu nebo pro větší počet vad nelze zboží řádně užívat, vymění prodávající zboží za bezvadné

6. Prodávající zvolí pro uznané reklamace zpravidla výměnu zboží za bezvadné, pokud nelze vadu odstranit a zboží nelze pro vadu řádně užívat.

7. Reklamace se nevztahuje na vady, které byly způsobeny na zboží nesprávným či nešetrným zacházením či montáží, způsobeny použitím zboží v rozporu s návodem k použití nebo jinou instrukcí výrobce či prodávajícího, použitím v rozporu s účelem, pro nějž je zboží určeno, způsobeny mechanickým poškozením, nadměrným opotřebením či neodborným zásahem zákazníka nebo třetí osoby.

8. U vad zboží, které se vyskytnou po záruční době nebo nebudou uznány jako reklamace, navrhne prodávající zákazníkovi způsob odstranění vady v rámci servisu za úplatu.

VII. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené výše (14 dní) a to na adresu sídla společnosti Prodávajícího nebo na kontaktní email Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného není možné mimo jiné v případě smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu (např. v případě koupi projektu elektro, koupi zboží které bylo pro zákazníka speciálně objednáno, aj.). V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebere) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy do sídla Prodávajícího, případně na jinou adresu pokud se obě strany na tom písemně dohodnu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu. Zákazník spolu s vráceným zbožím přiloží kopii dodacího listu a faktury, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, a dále písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy a zvoleném způsobu vrácení peněz. Vyjádření rovněž musí obsahovat aktuální kontaktní údaje Zákazníka. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží Zákazníkem je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

Prodávající vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání, je-li Zákazník spotřebitelem), které od něho na základě kupní smlouvy přijal, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží vrátí.

VIII. Ochrana osobních údajů

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré údaje sdělené provozovateli internetového obchodu Solární Panely.CZ, s.r.o. provozovaného prostřednictvím internetových stránek www.solarni-panely.cz, tedy prodávajícímu, a to ať již přímo prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jakýmkoliv následným komunikačním prostředkem, jsou určeny k elektronickému zpracování. Zákazník tímto dává prodávajícímu jakožto správci a dalším třetím osobám určeným prodávajícím, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním shora uvedených osobních údajů ve smyslu z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem dodržení smluvních ujednání, řádného plnění této smlouvy, provádění průzkumů a sběru statistických dat s cílem informování zákazníka o dalších obchodních nabídkách prodávajícího a jeho partnerských společností. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou až do odvolání. Prodávající má práva dle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, právo na jejich blokování, opravu, právo žádat doplnění či likvidaci těchto údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi společností Solární Panely.CZ, s.r.o. jako prodávajícím a zákazníky tohoto internetového katalogu jako kupujícími, se řídí těmito obchodními podmínkami a zákazník vyplněním a zasláním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je akceptoval v jejich znění ke dni odeslání své objednávky. V aspektech neupravených těmito obchodními podmínkami se vztah mezi prodávajícím a zákazníkem řídí jejich vzájemně sjednanými pravidly, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a případně, pokud se nejedná o zákazníka – spotřebitele, také obchodním zákoníkem a dále platnými právními předpisy. Veškeré podmínky týkající se nabízeného zboží jsou platné po dobu jejich zveřejnění na internetových stránkách www.solarni-panely.cz, přístup na tyto internetové stránky a stahování dat z nich není prodávajícím zpoplatněn. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01.12.2009 v celém rozsahu.
Solární panely.cz doporučují:

Jarní bundy | Outdoor bundy | Outdoor kalhoty | Street bundy | Rybářské potřeby | Fotovoltaické elektrárne | Solárne elektrárne | Fotovoltaické elektrárne | Ostrovné systémy